Regulamin Bombkisklep.com

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży produktów  w sklepie internetowym pod adresem www.bombkisklep.com prowadzonym przez firmę F.P.H. P&P Dariusz Szymański NIP 5731025187, REGON  151362708 z siedzibą 

42-208 Częstochowa, ul. Asnyka 22

na rzecz „konsumentów” w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. 

2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy konsumentem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a F.P.H. P&P Dariusz Szymański 42-208 Częstochowa, ul. Asnyka 22, zwaną dalej Sprzedającym.

3. Sprzedający udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na 

urządzeniu Kupującego.

4. Sprzedający podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.bombkisklep.com

kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.

5. Kupujący powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji lub składania zamówienia Kupujący 

zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności 

tzw. check – box.

6. Kupujący może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, tzw. ADR. Wśród najczęściej stosowanych w Polsce 

metod należą: sąd polubowny oraz mediacja. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajdą Państwo dodatkowe 

informacje o trybie i miejscach, w których można rozwiązać polubownie spór ze sprzedawcą : 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

7. Podstawowa odpowiedzialność Sprzedającego opiera się na rękojmi określonej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121). Z kolei gwarancja Jest to dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości 

towaru złożone przez przedsiębiorcę. Jeżeli Sprzedający wprowadzi produkty z gwarancją, Kupujący zostanie zawiadomiony o 

teści gwarancji w sposób jasny i zrozumiały, w języku polskim. Gwarancja będzie wskazywała obowiązki gwaranta i 

uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany towar nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. 

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady 

rzeczy sprzedanej.

8. Kupujący może składać zamówienia przez dwadzieścia cztery godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej 

www.bombkisklep.com.

9. Złożenie zamówienia składa się z czterech etapów: 1 – wybór produktu („Do koszyka”), 2 – wybór sposobu płatności i 

dostawy, 3 – wprowadzenie przez Kupującego danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, 4 – potwierdzenie 

złożenia zamówienia przez Kupującego.

10. W chwili potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego, Sprzedający przesyła Kupującemu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej (e-mail) na podany przez Kupującego adres potwierdzenie przyjęcia zamówienia produktu.

11. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie.

W przypadku niedostępności części towarów  z zamówienia Klient jest informowany o stanie zamówienia i sam podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji( realizacja częściowa , wydłużony czas oczekiwania, anulowanie całego zamówienia).

Do każdego zamówienia może być wystawiona faktura VAT, ale tylko w sytuacji gdy klient sobie tego zażyczy w chwili skladania zamówienia.

Jest ona generowana kiedy wszystkie towary zamówione przez Klienta są skompletowane i przygotowane do wysyłki.

12. Cennik dostawy znajduje się pod adresem www.bombkisklep.com/

II. Formy płatności i dostawy

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) wpłata na rachunek bankowy (przelew tradycyjny) na konto sklepu. Nie zawsze.

b) płatność za pomocą systemu PAYU.

c) przelewy 24

2. Dostawa zamówionych produktów następuje:

a) przesyłką kurierską DHL, DPD, InPost

b) InPost Paczkomaty

3. Sprzedający nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

III.Prawo odstąpienia od umowy/ zwrot towaru

1.Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku " O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny "Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, na własny koszt. Taka możliwość zwrotu istnieje tylko wtedy , gdy Klient powiadomił sklep o chęci zwrotu w ciągu 3 dni  od od daty odebrania przesyłki, zakupiony towar nie ma oznak używania jak i nie został on w żaden sposób uszkodzony . Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru.  Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania nie podlega zwrotowi

2.Jeśli zakupiony towar ma wady fabryczne, prosimy odesłać go na adres sklepu.

3.Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli nie będzie takiej możliwości zwrócimy pieniądze.

4.Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronach WWW Sprzedającego, będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

6.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie zamówienia (m.in. pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, pandemia itp.).

IV. Reklamacje wad produktów

1. Sprzedający przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad. Ponadto produkty są dostarczane jako nowe.

2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 

r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

3. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się 

dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, 

gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których konsument 

został zapewniony przez Sprzedającego lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował 

Sprzedającego, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony 

przez Kupującego towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje 

się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do Sprzedającego reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z 

czterech działań: a) wymiany towaru na nowy; b) naprawy towaru; c) obniżenia ceny; d) zwrotu pieniędzy

5. Wybór żądania zależy od Kupującego. Sprzedający może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się 

to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; b) charakter wady 

– istotna czy nieistotna; c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli Kupujący żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, Sprzedający może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że 

opcja wskazana przez Kupującego: a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedającego albo b) w porównaniu z drugim z 

możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. Sprzedający może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Kupujący może zmienić swój 

wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny.

8. Sprzedający wymienia towar lub usuwa wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli 

Sprzedający nie dochowa tego terminu, Kupujący może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej 

bezczynności Sprzedającego i upływu wyznaczonego terminu Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania 

obniżenia ceny.

9. Sprzedający odpowiada wobec Kupującego za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu 

jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności Sprzedającego istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej 

przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to Sprzedający musi udowodnić, że wada powstała z winy 

Kupującego. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od 

wydania towaru, Kupujący powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

V. Polityka ochrony prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych Sprzedającego jest F.P.H. P&P Dariusz Szymański

2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych 

osobowych”. Zgodnie z tą ustawą klienci Sprzedającego mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz 

wniesienia żądania o zaprzestanie wykorzystywania ich do celów związanych z realizacją zamówienia.

3. Podanie przez Kupującego niezbędnych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie 

zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

4. Sprzedający gromadzi dane osobowe Kupującego a) związane z realizacją złożonego zamówienia, b) o charakterze 

technicznym tj. adres IP, godzina dostępu, strona z której Kupujący połączył się ze stroną internetową Sprzedającego itp.

5. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji złożonego zamówienia a za dodatkową wyraźną zgodą 

Kupującego także w celu przekazywania informacji o nowych produktach, akcjach promocyjnych lub dla celów badania 

satysfakcji Kupującego.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach obrony jego uzasadnionych prawnie interesów.

7. Sprzedający podejmie stosowne środki bezpieczeństwa w zakresie informacji technicznych i organizacyjnych tak, aby 

zapobiec udostępnianiu danych osobowych Kupującego podmiotom nieuprawnionym.

8. Kupujący ma prawo do uzupełnienia, zmiany lub odmowy przetwarzania jego danych osobowych w każdej chwili poprzez 

skontaktowanie się droga mailową, tradycyjną lub telefoniczną z Administratorem Danych.

VI. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem www.bombkisklep.com

1. Strona internetowa www.bombkisklep.com (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez F.P.H. P&P Dariusz Szymański zwaną dalej również „Administratorem”.

2. Strona www służy nabywaniu przez Kupujących towarów znajdujących się w ofercie Sprzedającego.

3. Kupujący zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z 

postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.

5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Kupującego na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do 

nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, 

społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego 

korzysta Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych: a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z 

włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub b) Mozilla Firefox w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą 

appletów Javy, JavaScript i cookies, lub c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, 

JavaScript i cookies, d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

9. Strona www może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet 

Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, 

jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.

10. Strona www używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Kupujący 

może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s – określić warunki ich przechowywania i 

uzyskiwania dostępu przez pliki cookie`s do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą 

konfiguracji usługi.

11. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być 

zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: sklep@bombkisklep.com

12. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na 

reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w 

reklamacji.

VII. Zmiany w Regulaminie

W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Kupujący będą o nich informowani za pośrednictwem 

strony internetowej www.bombkisklep.com przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu. Regulamin z dnia 01 stycznia 2018 r.

VIII. Polityka prywatności

1.Informacje o administratorze danych osobowych

Firma  F.P.H. P&P Dariusz Szymański NIP 5731025187, REGON  151362708 z siedzibą 

42-208 Częstochowa, ul. Asnyka 22   jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów

 

2.Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

a)Wykonanie obowiązków prawnych:

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,

– wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,

– otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,

– otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.

Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO..Okres: czas wynikający z przepisów.

b)Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień

Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym

przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub

wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

c) Nasz prawnie uzasadniony interes:

– ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,

– weryfikacja wiarygodności płatniczej,

– pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów

(CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),

– tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.

Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.

Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym

przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec

nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

3.Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

a) Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,

rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.

b) Upoważnieni pracownicy naszej firmy.

c) Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka

potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.

d) Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –

jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.

e)  Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych

należności.

f)  Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,

ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas

naszych należności i roszczeń.

4. Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru

(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:

– dostęp do danych,

– sprostowanie i poprawienie danych,

– ograniczenie przetwarzania danych,

– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,

– przeniesienie danych,

– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,

– wniesienie sprzeciwu.

Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5.  Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,

dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.